Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ubiegłego tygodnia i zapowiedź tygodnia


27.12.2017, Warszawa (PAP) - Banki centralne na Węgrzech i w Czechach nie zaskoczyły rynków - węgierski utrzymał gołębie nastawienie, a czeski utrzymał stopy procentowe bez zmian.

RYNKI W UBIEGŁYM TYGODNIU

 

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
BUX Węgry 39027,55 -0,29 0,96 -2,75 23,11 21,95
PX Czechy 1081,20 0,32 1,80 3,30 17,84 17,32
BET Rumunia 7796,52 0,03 2,54 0,30 11,03 10,04
BIST 100 Turcja 111099,50 -0,16 1,62 4,85 43,53 42,18
WIG 20 Polska 2445,65 -0,73 1,19 -1,76 25,82 25,55
WALUTY Para            
Forint EURHUF 311,410 -0,28 -0,87 -0,56 0,26 0,65
Korona EURCZK 25,777 0,07 0,35 1,14 -4,60 -4,58
Lej EURRON 4,636 0,11 0,29 -0,33 2,37 2,15
Lira EURTRY 4,519 -0,49 -0,47 -2,54 23,13 21,96
Złoty EURPLN 4,191 -0,10 -0,39 -0,50 -5,21 -4,86

 

CZECHY

Narodowy Bank Czeski (CNB) pozostawił bez zmian główną stopę procentową, dwutygodniową stopę repo, na poziomie 0,50 proc. 16 z 23 ankietowanych przez Bloomberga analityków spodziewało się takiej decyzji CNB. Pozostali oczekiwali podwyżki o 25 pb. Rynek spodziewa się teraz wzrostu kosztu kredytu w Czechach w lutym (o 25 pb.). W 2017 r. CNB dwukrotnie podwyższył koszt kredytu: w listopadzie o 25 pb. i w sierpniu o 20 pb. Wcześniej, od końca 2012 r. stopa procentowa pozostawała na poziomie 0,05 proc.

CNB podwyższył wysokość bufora antycyklicznego dla banków do o 25 pb. 1,25 proc. Nowy wskaźnik będzie obowiązywać od 2019 r. CNB uzasadnił decyzję rosnącymi cenami nieruchomości, przy wysokiej dynamice wzrostu dynamiki udzielanych kredytów hipotecznych. Poprzednia podwyżka bufora, o 50 pb., nastąpiła w czerwcu. Analitycy Moody's ocenili, że decyzja jest pozytywna z punktu widzenia wiarygodności kredytowej czeskich banków "ponieważ zapewnia, że będą one trzymać kapitał dla zachowania istniejącej solidnej bazy kapitałowej przy wysokim wzroście akcji kredytowej".

CNB i czeskie ministerstwo finansów poinformowały we wspólnym komunikacie, że nie podadzą konkretnej daty przyjęcia euro przez Czechy, z uwagi na "niewystarczający postęp w fundamentach" pozwalających na zmianę reżimu walutowego.

Ceny producenta (PPI) w Czechach w listopadzie spadły o 0,1 proc. mdm, a rdr wzrosły o 0,9 proc. wobec 0,0 proc. mdm i 1,1 proc. rdr w poprzednim miesiącu. Analitycy Raiffeisen szacują na 2017 r. średnioroczny PPI na poziomie 2,0 proc.

WĘGRY

Narodowy Bank Węgier (MNB) pozostawił we wtorek bez zmian główną stopę procentową. Referencyjna, 3-miesięczna stopa depozytowa wynosi 0,90 proc. i pozostaje na tym poziomie od maja 2016 r. Bez zmian, na poziomie -0,15 proc., pozostawiono także jednodniową stopę depozytową. MNB obniżył tę stopę o 10 pb. we wrześniu. Rynek spodziewał się właśnie takich decyzji banku.

MNB podwyższył prognozy wzrostu PKB na lata 2017-18 i z grubsza bez zmian pozostawił ścieżkę inflacji. Przedstawiono również pierwsze prognozy na 2020 r. Pełne dane w tabeli poniżej (w proc.).

 

Prognozy z: grudzień       | wrzesień    
Prognozy na: 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019
Inflacja 2,3 2,5 2,9 3 | 2,4 2,5 2,9
Wzrost PKB 3,9 3,9 3,2 2,7 | 3,6 3,7 3,2

 

W listopadzie MNB poinformował, iż począwszy od 2018 r. zastosuje niekonwencjonalne instrumenty, które mają na celu ułatwienie warunków finansowania (obniżenie rentowności) na długim końcu krzywej oraz zwiększenie udziału kredytów o stałym oprocentowaniu.

MNB zamierza wprowadzić bezwarunkowe linie swapowe dla papierów o zapadalności 5 i 10 lat z limitem 300 mld HUF w I kw. 2018 r. Linie będą obowiązywały przez rok, z możliwością wydłużenia, a ich limit będzie ustalany co kwartał. Linie mają być udostępniane raz na dwa tygodnie i w całym 2018 r. wielkość tego programu quasi-QE może wynieść 1-1,5 bln HUF.

Bank centralny uruchomi również trwający co najmniej rok skup hipotecznych listów zastawnych o terminie wykupu minimum trzech lat. Docelowo MNB zamierza skupić z rynku do 50 proc. tych papierów, wydając na program do 500 mld HUF. Skup będzie prowadzony na rynku pierwotnym i wtórnym.

Obecnie głównym, niekonwencjonalnym instrumentem polityki MNB, wykorzystywanym do luzowania otoczenia monetarnego, pozostaje sterowanie limitem 3-miesięcznych depozytów, jakie instytucje finansowe mogą ulokować w banku centralnym. We wrześniu MNB obniżył ten limit na IV kw. do 75 mld HUF z 300 mld HUF w III kw.

Komentarze analityków:

"Wystosowany po posiedzeniu komunikat MNB nadal uderzał w niezwykle gołębie tony, choć czytając między wierszami, retoryka powoli zaczyna się zmieniać. (...) Perspektywy dla inflacji w strefie euro (a więc dla importowanej inflacji) opisane zostały jako +niskie+, a nie +umiarkowane+. W grudniowym komunikacie napisano, że +produkcja jest blisko poziomu potencjalnego+, podczas gdy w listopadzie stwierdzono, iż +pewna część mocy produkcyjnych pozostaje niewykorzystana+, co sugeruje, że bank wskazuje na zanik wolnych czynników produkcji w gospodarce" - napisali analitycy Capital Economics.

"Uważamy, że ograniczenia podażowe są większe niż uważa MNB. (...) Podczas gdy MNB oczekuje 2,5-proc. inflacji w 2018 r. my szacujemy znacznie wyżej - ok. 3,5 proc (...). Oczekujemy wzrostu głównego wskaźnika inflacji powyżej 3-proc. cel w pierwszej połowie 2018 r. i przekroczenie 4-porc. górnego ograniczenia celu w dalszej części roku. W naszym scenariuszy bazowym zakładamy, że taki stan rzeczy skłoni MNB do zmiany nastawienia i rozpoczęcia zacieśniania polityki monetarnej - szacujemy wzrost stóp procentowych o 60 pb. w 2018 r. do 1,5 proc. na koniec roku" - dodali.

Pozostałe dane:

Nadwyżka C/A na Węgrzech w III kw. (dane skorygowane sezonowo) wyniosła 0,8 mld euro (2,5 proc. PKB), o 1,3 mln mniej niż w poprzednim kwartale i 1,9 mld (7 proc. PKB) mniej niż rok temu.

Przeciętna płaca brutto na Węgrzech wzrosła w październiku o 12,8 proc. rdr wobec +13,6 proc. we wrześniu. Rynek oczekiwał 13,6 proc.

PROGNOZY CREDIT AGRICOLE DLA WĘGIER, CZECH I RUMUNII NA 2018 R.

Czechy

"W kolejnych kwartałach oczekujemy utrzymywania się relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego (5,0 proc. rdr w III kw. - PAP) wspieranego przez konsumpcję prywatną (wynikającą z poprawy na rynku pracy, podwyżek płac w sektorze publicznym oraz wyższych świadczeń socjalnych) i inwestycje (coraz większa absorbcja środków unijnych). Dobra koniunktura w strefie euro będzie sprzyjała wzrostowi eksportu. W 2019 r. rosnące ograniczenia podażowe przyczynią się do spowolnienia wzrostu PKB do 3,0 proc. r/r wobec 3,2 proc. w 2018 r. i 4,4 proc. w 2017 r.".

"Rosnące trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników przyczynią się do obniżenia tempa wzrostu zatrudnienia oraz dalszego wzrostu wynagrodzeń. (...) Wyższe koszty pracy będą oddziaływały w kierunku wzrostu inflacji. Inflacja ukształtowała się na poziomie równym 2,6 proc. r/r w listopadzie wobec 2,9 proc. w październiku. Uważamy, że w październiku inflacja osiągnęła swoje maksimum lokalne, jednak oczekujemy, że będzie ona kształtowała się powyżej celu CNB (2,0 proc.) przez większość 2018 r.".

"Projekcja (ścieżki stóp procentowych Narodowego Banku Czeskiego - PAP) przewiduje dwie podwyżki stóp (po 25 pb) w 2018 r. i co najmniej dwie kolejne w 2019 r. (horyzont projekcji to II kw. 2019 r.). Nasz scenariusz przewiduje łagodniejsze zacieśnianie polityki pieniężnej (niż zakłada to bank centralny - oczekujemy, że łączna skala podwyżek wyniesie 100 pb dopiero na koniec 2019 r., a nie w połowie roku. Ta rozbieżność wynika z prognozowanego przez nas niższego - od oczekiwań CNB - kształtowania się dynamiki cen żywności na światowych rynkach w horyzoncie prognozy. Stopniowe zacieśnienie polityki pieniężnej w Czechach będzie oddziaływało w kierunku łagodnego umocnienia kursu korony względem euro (kurs EUR/CZK równy 25,0 na koniec 2019 r.)".

Węgry

"Oczekujemy, że wzrost gospodarczy (na Węgrzech - PAP) nieznacznie spowolni do 3,7 proc. r/r w 2018 r. wobec 3,8 proc. w 2017 r. (i 3,9 proc. rdr w III kw. - PAP) przede wszystkim ze względu na efekty wysokiej bazy. Dodatkowo, ożywienie popytu krajowego przyczyni się do spadku wkładu eksportu netto. Dobra sytuacja na rynku pracy (w tym przede wszystkim wzrost płac) - podobne tendencje jak w przypadku Polski i Czech - będzie wsparciem dla konsumpcji prywatnej. W 2018 r. w kierunku przyspieszenia wzrostu gospodarczego będzie oddziaływała ekspansywna polityka fiskalna (m.in. obniżki stawki VAT na niektóre produkty, obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne). W 2019 r. narastające ograniczenia podażowe przyczynią się do dalszego spowolnienia wzrostu PKB do 3,2 proc. r/r.

"Inflacja zwiększyła się do 2,5 proc. r/r w listopadzie z 2,2 proc. w październiku. Wysoka dynamika płac będzie sprzyjała wzrostowi inflacji w kolejnych kwartałach. Tempo wzrostu cen będzie z kolei ograniczane przez tendencje cykliczne obserwowane na światowych rynkach żywności oraz wspomniane powyżej obniżki stawek podatku VAT. Uważamy, że w takich warunkach - bez dodatkowego wsparcia ze strony banku centralnego w postaci łagodniejszej polityki pieniężnej - cel inflacyjny na poziomie 3,0 proc. r/r najprawdopodobniej nie zostałby osiągnięty przed końcem 2019 r.".

"Uważamy, że łagodna polityka pieniężna (banku centralnego - PAP) przyczyni się do trwałego osiągnięcia celu inflacyjnego w 2019 r. Prognozujemy, że inflacja CPI wzrośnie do 2,7 proc. r/r średniorocznie w 2018 r. i 3,0 proc. w 2019 r. wobec 2,3 proc. w 2017 r. Nie wykluczamy zmian w polityce pieniężnej (m.in. zwiększenia skali zakupów w ramach luzowania ilościowego), jeśli inflacja będzie kształtowała się poniżej oczekiwań MNB. Ze względu na łagodne nastawienie MNB, uważamy, że w kolejnych kwartałach będziemy mieli do czynienia z nieznacznym umocnieniem forinta (EUR/HUF równy 300 na koniec 2019 r.)".

Rumunia

"Tempo wzrostu gospodarczego osiągnęło naszym zdaniem lokalne maksimum w III kw. (8,8 proc. r/r wobec 6,1 proc. w II kw.). Ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy, wygasanie pozytywnych efektów złagodzenia polityki fiskalnej, narastające ograniczenia podażowe oraz pogłębienie deficytu w handlu zagranicznym oczekujemy, że dynamika PKB obniży się do 4,2 proc. r/r w 2018 r. i 3,8 proc. w 2019 r. wobec 6,8 proc. w 2017 r. Zakres spowolnienia będzie ograniczany przez zaplanowane przez rząd kolejne działania łagodzące politykę fiskalną (podwyżki płac pracowników sektora publicznego o 25 proc. oraz obniżkę podatku dochodowego z 16 proc. do 10 proc.), a także coraz większą absorbcję środków unijnych".

"Inflacja wzrosła w listopadzie do 3,2 proc. r/r wobec 2,6 proc. w październiku. Tym samym kształtuje się ona wyraźnie powyżej celu inflacyjnego równego 2,5 proc.. Ożywienie popytu konsumpcyjnego wspierane przez łagodną politykę fiskalną oddziałuje naszym zdaniem w kierunku tylko przejściowego podwyższenia inflacji bazowej. W kolejnych kwartałach impuls inflacyjny będzie najprawdopodobniej stopniowo wygasał. W efekcie uważamy, że inflacja tylko przejściowo zwiększy się do 3,6 proc. r/r średniorocznie w 2018 r. z 1,3 proc. w 2017 r., a w 2019 r. obniży się do 3,1 proc.".

"(...) Uważamy, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie do IV kw. 2018 r. Uważamy, że w II poł. 2018 r. inflacja trwale osiągnie cel inflacyjny. W rezultacie oczekujemy, że IV kw. 2018 r. NBR rozpocznie cykl zacieśniania polityki pieniężnej i podniesie stopy procentowe łącznie o 75 pb do końca 2019 r. Prognozujemy, że w kolejnych kwartałach kurs EUR/RON obniży się nieznacznie osiągając poziom 4,60 na koniec 2019 r.".

DANE MAKRO W TYGODNIU 27-29 XII 2017 R.

Turcja - 29 XII - bilans handlowy za XI. (PAP Biznes)

tus/ asa/

źródło: www.stooq.pl

<< Aktualności

Kursy walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.50624.5282
Flaga USDUSD4.13674.1587
Flaga CHFCHF4.25314.2791
Flaga GBPGBP5.03815.0666
Flaga NOKNOK0.41080.4178
Flaga SEKSEK0.42510.4321
Flaga DKKDKK0.60170.6097
Flaga CZKCZK0.16030.1703
Flaga CADCAD2.94092.9869
Flaga AUDAUD2.68772.7337
2020-05-25 06:27:16
Kurs na żywo: włącz
*Ceny od 10000 jednostek
© 2013 eKantorEuropa.pl
kantor internetowy ekantor europa
zamknij