Regulamin

§1  Definicje

 

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

1. Operator - właściciel Serwisu eKantorEuropa.pl - Kantor Wymiany Walut Europa Patryk Rybak, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 6, prowadzący działalność kantorową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r.  poz. 826 z późn. zm.), wpisany do rejestru działalności kantorowej, prowadzonego przez Narodowy Bank Polski pod numerem 11569. Posiada wpis do Rejestru REGON: 243301868 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 6342818965.

2. Serwis - serwis internetowy, prowadzony pod adresem: http://www.ekantoreuropa.pl, kierowany przez Operatora, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z udostępnionych w jego ramach usług.

3. Regulamin -  niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis, ustanowiony przez Operatora zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną    z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).

4. Usługi - usługi świadczone przez Operatora Serwisu eKantorEuropa.pl na rzecz Użytkowników, obejmujące pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i wymianie walut drogą elektroniczną oraz wszelkie inne, bezpośrednio z nimi związane.          

5. Rejestracja - procedura założenia Konta Użytkownika w Serwisie eKantorEuropa.pl.  

6. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniająca warunki, określone w Regulaminie, która zaakceptowała jego postanowienia i dokonała Rejestracji w Serwisie, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika.

7. Konto Użytkownika - konto udostępnione Użytkownikowi w wyniku procesu Rejestracji, prowadzone w Serwisie eKantorEuropa.pl, umożliwiające mu poprzez Panel Klienta składanie dyspozycji wymiany walut online, w zakresie Usług świadczonych przez Operatora, po wprowadzeniu przez Użytkownika Loginu i Hasła.

8. Panel Klienta - część Serwisu, udostępniona Użytkownikowi w celu logowaniu się i zarządzania Kontem Użytkownika.

9. Login i Hasło - niepowtarzalne dane, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim, stanowiące kombinację liter, liczb lub symboli, wprowadzone przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie eKantorEuropa.pl, w celu dokonania jego bezspornej identyfikacji, umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika.

10. Adres e-mail Użytkownika - konto poczty elektronicznej, podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji, w ramach Konta Użytkownika.

11. Transakcja - wymiana waluty jednego państwa na walutę innego za pośrednictwem Serwisu  eKantorEuropa.pl, przebiegająca bezpośrednio pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem.

12. Potwierdzenie transakcji - dowód kupna/sprzedaży waluty w formie rachunku, dostępny do pobrania w Panelu Klienta oraz przesyłany drogą elektroniczną w formie odnośnika, na wskazany w Panelu Klienta Adres e-mail Użytkownika.

13. Przelew - transfer środków pieniężnych na Rachunek.

14. Rachunek - konto bankowe, prowadzone dla Użytkownika, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez bank, posiadający siedzibę lub oddział na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem uznania danego konta bankowego za Rachunek Użytkownika jest zgodność danych Użytkownika, wskazanych w przelewie dokonanym za pomocą konta z danymi, jakie zostały przez niego podane podczas Rejestracji w Serwisie eKantorEuropa.pl.

15. Czas Pracy Serwisu eKantorEuropa.pl - czas, obejmujący każdy Dzień Roboczy, od godziny 8.30 do godziny 16.50, w którym Serwis realizuje wskazane Usługi.

16. Dzień Roboczy - każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

17. Rezydenci - osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne, mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, a także polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

18. Nierezydenci - osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne, mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

19. Transakcja Rejestrowana - transakcja ponad progowa - transakcja, która podlega rejestracji, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu  (Dz.U. z 2018 r. poz. 723), zwanej dalej Ustawą, ze względu na jej wartość, przekraczającą 15 000 Euro, również w przypadku, gdy jest przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter.

20. Formularz Informacji GIIF - formularz informacji uzyskiwanych od Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Ustawy.

21. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie.

22. GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

23. Prawo Dewizowe - Ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.).

24. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

25. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).

27. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

28. Ustawa o usługach elektronicznych - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

29. Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1528).

 

§2  Informacje ogólne

 

1. Serwis eKantorEuropa.pl jest bezpieczną formą wymiany walut przez Internet, działającą przy stacjonarnym Kantorze Wymiany Walut Europa Patryk Rybak, z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 6.

2. Serwis świadczy usługi wymiany walut drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin jest dokumentem obowiązującym wszystkich Użytkowników, ustanowionym na potrzeby świadczenia usług wymiany walut drogą elektroniczną przez Serwis, zgodnie z wymogami Ustawy o usługach elektronicznych.

4. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady funkcjonowania Serwisu,

b) sposób korzystania z Serwisu,

c) wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym  posługuje się Operator,

d) prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu,

e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis eKantorEuropa.pl,

f) rodzaje, zakres i warunki Usług świadczonych drogą elektroniczną,

g) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

h) tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy. Regulamin może być w każdej chwili zapisany czy drukowany przez Użytkowników.

4. Każdy Użytkownik Serwisu w momencie Rejestracji jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do złożenia oświadczenia woli o akceptacji jego postanowień.

5. Poprzez akceptację Regulaminu, zakończenie procesu Rejestracji w Serwisie i założenie Konta Użytkownika, Użytkownik zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony, przy czym nie wskazuje się minimalnego okresu, na jaki zostaje zawarta.

6. Użytkownik oświadcza, że dane podane w toku procesu Rejestracji są prawdziwe.

7. Użytkownik nie może korzystać z usług Operatora anonimowo.

8. Każdy Użytkownik Serwisu eKantorEuropa.pl podczas korzystania z jego Usług, zobowiązuje się do działania zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i poszanowaniem praw własności intelektualnej oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz takich, których publikacja na stronie internetowej mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

9. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, z wyjątkiem kosztów związanych z realizacją przelewów, dokonywanych przez lub za pośrednictwem Operatora na rzecz lub zlecenie Użytkownika.

10. Korzystanie z Serwisu w innych celach niż kupno i sprzedaż walut drogą elektroniczną jest zabronione.

11. Nazwa Serwisu eKantorEuropa.pl, jego sposób działania, szata graficzna, oprogramowanie oraz baza danych podlegają całkowitej ochronie prawnej.

 

§3  Wymagania techniczne

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora

1. W celu korzystania z Usług Serwisu eKantorEuropa.pl Użytkownik winien posiadać:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) właściwy system operacyjny,

c) właściwą przeglądarkę internetową, obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookie,

d) aktywne konto poczty elektronicznej: Adres email w celu odczytywania plików z potwierdzeniami transakcji,

e) telefon komórkowy w celu potwierdzania realizacji wybranych usług,

f) program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).

2. Operator zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną, niezbędnych do korzystania z Usług.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Użytkownika do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis ekantoreuropa.pl na komputerze Użytkownika, którego będzie on używać małych plików tekstowych tzw. cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Serwis. Pliki te nie wpływają na konfigurację komputera Użytkownika, nie instalują czy deinstalują żadnych programów komputerowych bądź wirusów, nie są przetwarzane przez inne portale internetowe i w każdym momencie mogą zostać usunięte przez Użytkownika.

 

§4 Bezpieczeństwo korzystania z Serwisu

 

1. Operator zapewnia bezpieczeństwo działania systemu i podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo w komunikacji z Serwisem eKantorEuropa.pl.

2. Operator nie wysyła Hasła dostępu do Konta na Adres e-mail Użytkownika.

3. Operator nigdy nie wysyła wiadomości tekstowych SMS oraz wiadomości elektroniczny e-mail z prośbą o podanie jakichkolwiek danych, szczególnie Hasła dostępu do Panelu Klienta Serwisu.

4. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem odbywa się poprzez zastosowanie połączenia szyfrowanego - bezpiecznego protokołu SSL z kluczem 256 bitowym, wymaganym dla instytucji finansowych  Połączenie jest szyfrowane w celu uniemożliwienia dostępu do danych osobom nieupoważnionym.  

 

§5  Zakres usług

 

1. Usługi pośrednictwa w wymianie walut online oraz inne z nimi związane, są świadczone przez Operatora Serwisu eKantorEuropa.pl zgodnie z Regulaminem, z zachowaniem należytej staranności i standardów bezpieczeństwa oraz poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Operator Serwisu świadczy Usługi pośrednictwa w wymianie walut drogą elektroniczną tzn. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne polecenie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych.

3. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu są dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

4. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie, ich udostępnienie danemu Użytkownikowi zależne jest od oświadczenia woli Użytkownika o akceptacji postanowień Regulaminu oraz jego pozytywnej identyfikacji.

5. Wymiana walut odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą rachunków bankowych, będących w posiadaniu Użytkowników i Operatora.

6. Do składania dyspozycji w zakresie wymiany walut Użytkownik korzysta z Panelu Klienta.

7. W ramach Serwisu Operator świadczy Usługi z zakresu wymiany walut, umieszczonych na tablicy kursów walut, udostępnionej na stronie Serwisu eKantorEuropa.pl.

8. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług w Serwisie odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą stron internetowych, w trybie elektronicznego świadczenia Usług.

9. Operator ma prawo do odmowy wykonania czynności, wskazanych w §5 ust. 1 i 2, jeżeli polecenie dyspozycji jest niezgodne z Regulaminem.

10. Operator ma prawo do odmowy wykonania czynności, wskazanych w §5 ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie braku zgodności z prawem.

 

§6  Rejestracja użytkownika

 

1. W celu skorzystania z Usług Serwisu eKantorEuropa.pl niezbędne jest zakończenie procesu Rejestracji.

2. Rejestracja w Serwisie polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Serwisu przez podmiot dokonujący Rejestracji oraz złożeniu przez niego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

3. Rejestracja w Serwisie eKantorEuropa.pl jest równoważna z akceptacją Regulaminu.

4. Rejestracja obejmuje podanie następujących danych:

a) wskazanie typu konta (prywatne, firma, kantor),

b) Adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał przy logowaniu się do Panelu Klienta oraz odbierał wiadomości z Serwisu,

c) Hasła Użytkownika, które powinno zawierać minimum 8 znaków, dużą i małą literę oraz cyfrę.

5. Zakończenie Rejestracji następuję w momencie kliknięcia linku aktywacyjnego, wysłanego na podany przy Rejestracji Adres e-mail Użytkownika.

6. Przystąpienie do korzystania z Usług Serwisu w pełnym zakresie wymaga uzupełnienia przez Użytkownika następujących danych osobowych na Koncie Użytkownika:

a) w przypadku Użytkownika - osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania (kraj, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość),

- numer telefonu komórkowego,

- numery rachunków w instytucji finansowej, w tym Rachunek Rozliczeniowy,

- posiadanie statusu rezydenta Polski,

b) w przypadku Użytkownika - osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą:

- nazwa firmy,

- adres siedziby (kraj, ulica, numer domu/lokalu, kod  pocztowy, miejscowość),

- nr NIP,

- numery rachunków w instytucji finansowej, w tym Rachunek Rozliczeniowy,

- posiadanie statusu rezydenta Polski,

- dane osoby reprezentującej Użytkownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania: kraj, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość,rodzaj i nr dokumentu tożsamości,nr pesel),

c) w przypadku Użytkowników-osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

- nazwa firmy,

- formę organizacyjną firmy,

- adres siedziby (kraj, ulica, numer domu/lokalu, kod  pocztowy, miejscowość),

- nr NIP,

- numery rachunków w instytucji finansowej, w tym Rachunek Rozliczeniowy,

- posiadanie statusu rezydenta Polski,

- dane osoby reprezentującej Użytkownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania: kraj, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, rodzaj i nr dokumentu tożsamości, nr pesel)).

 

§7  Wpłata środków

 

1. Kupno/sprzedaż czy wymiana walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników, którzy w ustawieniach Konta Użytkownika wpisali poprawne dane dotyczące kont bankowych, z których będą korzystać przy wymianie walut w Serwisie.

2. Przelewy bankowe otrzymywane przez Operatora Serwisu z rachunków bankowych, innych niż te, o których mowa w pkt. 1 będą odsyłane nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku, z którego pieniądze będą zwracane.

3. W celu dokonania transakcji kupna/sprzedaży walut, Użytkownik jest zobowiązany do wpłaty środków, które pragnie wymienić na Rachunek bankowy, wskazany przez Operatora w Panelu Klienta, tytułem wskazanym przez Operatora.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wpłaty środków na inny, niż wskazany przez Operatora rachunek bankowy lub z innym niż wskazanym przez Operatora tytułem przelewu.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia powstałe po stronie banków, obsługujących Rachunki Użytkownika i Operatora.

6. Po dokonaniu przelewu Użytkownik jest zobowiazany do kliknięcia "potwierdzam przelew", co pozwoli na jego prawidłowe zaksięgowanie. Dokonanie przelewu bez kliknięcia "potwierdzam przelew" uniemożliwi jego zaksiegowanie.

7. Użytkownik w każdej chwili może wycofać środki, które przelał na rachunek bankowy Operatora.

8. Środki zwracane są w czasie do jednego dnia roboczego po zleceniu zwrotu przez Uzytkownika.

 

§8  Wymiana Walut

 

1. W ramach Serwisu eKantorEuropa.pl Operator świadczy Usługi z zakresu wymiany walut:

a) wymiana waluty PLN na EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, AUD.

b) wymiana waluty EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, AUD na PLN.

c) minimalna kwota transakcji to 100 jednostek danej waluty.

d) kursy na tablicy głównej dla walut: EUR, USD, CHF. GBP, CAD, AUD dotyczą wymiany od 10 000 jednostek. 

e) kursy na tablicy głównej dla walut: NOK, SEK, DKK dotyczą wymiany od 50 000 jednostek.

f) kursy na tablicy głównej dla waluty CZK dotyczą wymiany od 100 000 jednostek.

g) kursy walut poniżej progów wymienionych w pkt. 1d, 1e, 1f można sprawdzić w kalkulatorze korzyści.

2. Warunkiem wymiany walut w Serwisie jest zdefiniowanie w Panelu Klienta co najmniej dwóch rachunków bankowych, będących w posiadaniu Użytkownika, z których jeden musi być rachunkiem prowadzonym w złotych polskich, kolejne muszą być prowadzone w walutach, które mają być przedmiotem wymiany. Rachunki podane przez Użytkownika w Panelu Klienta muszą być prowadzone przez bank lub oddział banku, mający siedzibę na terytorium Polski. Kantor dokonuje przelewów oraz zwrotów wyłacznie do banków posiadajacych siedzibę na terytorium Polski.

3. Od momentu otrzymania potwierdzenia zaksięgowania wpłaty przez Operatora Serwisu, Użytkownik może dokonać transakcji, której wartość nie przekroczy wysokości środków przez niego wpłaconych.

4. Zlecenie zakupu/sprzedaży walut zostanie zrealizowane po potwierdzeniu w Panelu Klienta przez Użytkownika dokonania dyspozycji wymiany walut.

5. Transakcje kupna/sprzedaży walut są realizowana po kursie, widocznym na tabeli kursów, dostępnej na stronie Serwisu eKantorEuropa.pl w momencie potwierdzenia przez Użytkownika dokonania dyspozycji.

6. Po dokonaniu transakcji wymiany Operator przelewa kupione/sprzedane środki pieniężne na konto bankowe, zdefiniowane przez Użytkownika w Panelu Klienta, w terminie do 24 godzin.

7. Po dokonaniu operacji wymiany Operator przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną dowód kupna/sprzedaży waluty.

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czas składania dyspozycji wymiany walut, czyli czas dostępności Serwisu nie jest tożsamy z czasem pracy Serwisu. Transakcje mogą być dokonywane codziennie w godzinach od 8.30 do 16.50 z tym, że transakcje zawierane po godzinie 16.00 mogą zostać rozliczone następnego dnia roboczego od godziny 9.00.

9. Transakcje wymiany waluty zawarte w Serwisie eKantorEuropa.pl są nieodwracalne dla każdej ze stron. Użytkownik można jedynie zlecić transakcję odwrotną, czyli kupić/sprzedać wcześniej kupioną/sprzedaną walutę, co jednak może spowodować stratę finansową Użytkownika z uwagi na różnice kursowe.

10. Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.

 

§9  Dowody kupna i sprzedaży walut

 

1. Operator jest zobowiązany do przekazywania Użytkownikowi dowodu kupna/sprzedaży walut dla każdej transakcji, dokonanej w Serwisie eKantorEuropa.pl.

2. Użytkownik, akceptując Regulamin wyraża zgodę na wysyłanie dowodów kupna/sprzedaży drogą elektroniczną.

3. W związku z §9 ust. 1 i ust. 2 Operator generuje rachunki z tytułu świadczonych przez siebie Usług w formie elektronicznej, na podstawie Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych i dostarcza je Użytkownikowi automatycznie po każdej zawartej transakcji na Adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

4. Operator na życzenie Użytkownika może wysyłać dowody kupna/sprzedaży walut w formie papierowej, drogą pocztową (na terenie Polski) na adres korespondencyjny, podany przez Użytkownika w Panelu Klienta, w terminie siedmiu dni od momentu zawarcia transakcji, pobierając przy tym kwotę 5 zł. (słownie: pięć złotych) z konta Użytkownika na pokrycie kosztów, związanych z przesyłką pocztową.

 

§10  Transakcje Rejestrowane - ponadprogowe

(Transakcje o wartości powyżej 15 000 Euro)

 

1. W przypadku Transakcji ponadprogowej Użytkownik ma obowiązek uzupełnić dane osobowe w Panelu Klienta, zgodnie ze wskazaniami programu oraz przesłać na kontakt@ekantoreuropa.pl skan swojego dowodu osobistego w celu weryfikacji tych danych.

2. W przypadku zlecenia realizacji Transakcji o wartości powyżej 15 000 Euro, przeliczonej według
obowiązującego w chwili wymiany kursu średniego NBP, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Serwis eKantoreEuropa.pl ma obowiązek weryfikacji - sprawdzenia i potwierdzenia danych osobowych Użytkownika.

Procedura taka jest przeprowadzana jednorazowo, przy pierwszej Transakcji Rejestrowanej.

3. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych, podanych przez Użytkownika podczas procesu rejestracji innymi, dostępnymi sposobami.

4. W przypadku niewypełnienia obowiązków wskazanych w § 10 pkt 1 Operator nie zrealizuje Transakcji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem na Adres e-mail Użytkownika, zdefiniowany w Panelu Klienta.

5. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji, także w kwocie mniejszej niż 15 000 Euro, bez podania przyczyn, jeżeli będzie to wynikało z realizacji procedur wynikających z Ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy. Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.

6. Operator ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotowej  transakcji czy scanów dokumentów rejestracyjnych, w przypadku konta firnowego.               

7. W przypadku Transakcji o wartośći równej 15 000 Euro użytkownik ma obowiązek uzupełnić dane osobowe w Panelu Klienta, zgodnie ze wskazaniami programu oraz przesłać na kontakt@ekantoreuropa.pl scan Swojego dowodu osobistego w celu weryfikacji tych danych - transakcja taka nie podlega rejestracji - zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Serwis eKantoreEuropa.pl ma obowiązek weryfikacji - sprawdzenia i potwierdzenia danych osobowych Użytkownika.

 

§11   Opłaty

 

1. Operator nie pobiera żadnych opłat za rejestrację, założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie eKantorEuropa.pl.

2. Operator nie pobiera żadnych prowizji od dokonywanych transakcji.

3. Użytkownik dokonując przelewu walutowego, powinien go wykonać tylko i wyłącznie na wskazany przez Operatora przy zlecaniu wymiany rachunek bankowy w opcji, w której Użytkownik, jako zleceniodawca przelewu ponosi koszty bankowe przelewu.

4. W przypadku nie zachowania procedury, o której mowa w §11 pkt 3, Operator zaksięguje na Koncie Użytkownika faktycznie otrzymaną kwotę, pomniejszoną o opłaty i prowizję pobrane przez bank.

5. Użytkownik przy dokonywaniu dyspozycji wpłaty lub wymiany walut jest zawsze informowany o wysokości kosztów, którymi zostanie obciążony przez Operatora.

6. Operator w przypadku wystąpienia opłaty bankowej - obciążenia rachunku bankowego z tytułu otrzymania przelewu od Użytkownika, pomniejszy wpłaconą przez Użytkownika kwotę o wartość opłaty.

          

§12  Błędy podczas wykonywania transakcji

 

1. Jeżeli w wyniku błędu Operatora lub na skutek awarii tablicy z kursami walut, Użytkownik dokonał wymiany walut w oparciu o nierealne notowania kursów walut, transakcja taka zostanie anulowana, a Użytkownik zwróci natychmiast po wezwaniu do zwrotu środki, wynikające z wykonania tej transakcji Operatorowi.

2. Jeżeli w wyniku przyczyn technicznych lub na skutek błędu, Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę wyższą niż wynikającą z prawidłowo przeprowadzonej transakcji, Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Operatorowi nadpłatę z błędnej transakcji, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania przez Operatora wezwania do zwrotu nadpłaty na adres email Użytkownika.

3. Jeżeli w wyniku przyczyn technicznych lub na skutek błędu, Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę niższą niż wynikającą z poprawnie przeprowadzonej transakcji w Serwisie, wówczas Operator jest zobowiązany dopłacić Użytkownikowi niedopłatę z błędnej transakcji, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania reklamacji z wezwaniem do dopłaty.

 

§13  Postępowanie reklamacyjne

 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane z jego naruszeniem.

2. Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji w terminie do 7 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji oraz szczegółowo opisać powód reklamacji.

3. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@ekantoreuropa.pl , lub pisemnie na adres siedziby Operatora, za potwierdzeniem odbioru.

4. Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się datę przyjęcia, wskazaną w potwierdzeniu wiadomości, wysłanej na Adres e-mail wskazanej poczty.

5. Jeżeli informacje zawarte w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, Użytkownik przed rozpatrzeniem reklamacji zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem braku rozpatrzenia reklamacji.

6. Operator rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania lub w przypadku konieczności uzupełnienia informacji przez Użytkownika w terminie do 30 dni od momentu uzupełnienia danych, zawartych w reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesyłana na Adres e-mail, przypisany do Konta danego Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do przesłania odpowiedzi na inny, wskazany przez Użytkownika składającego reklamację adres e-mail, nieprzypisany do Konta Użytkownika lub na wskazany przez niego adres pocztowy.

8. Reklamacje, wynikające z nieznajomości Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa nie będą rozpatrywane.

9. Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeżeli Użytkownik nie prześle reklamacji przed upływem 14 dni od momentu wystąpienia okoliczności, będących jej podmiotem.

                                                                                                                       

§14  Rozwiązanie umowy

 

1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyn rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem Serwisu eKantorEuropa.pl.

2. Umowa nie może zostać rozwiązana do momentu zakończenia wszelkich transakcji i rozliczenia operacji finansowych między Użytkownikiem, a Operatorem Serwisu.

3. Użytkownik dokonuje wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem Serwisu poprzez Panel Klienta.

4. Po rozwiązaniu umowy, Operator Serwisu usuwa Konto Użytkownika oraz wszystkie dane, identyfikujące Użytkownika.

 

§15  Własność intelektualna

 

1. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie eKantorEuropa.pl materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.

2. Zabrania się rozprowadzania, przesyłania, zmieniania, zamieszczania i wykorzystywania zawartości stron internetowych Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych.

3. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Operatora. Wszystkie znaki towarowe i materiały, znajdujące się na stronach Serwisu są chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora.

 

§16  Polityka prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu eKantorEuropa.pl w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Patryk Rybak, właściciel Kantoru Wymiany Walut Europa Patryk Rybak z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 6, prowadzący działalność kantorową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 826  z późn. zm.), wpisany do rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Narodowy Bank Polski pod numerem 11569. Posiada wpis do Rejestru REGON: 243301868 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 6342818965.

2. Zbiór danych osobowych Użytkowników Serwisu eKantorEuropa.pl jest zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO.

3. Administrator danych osobowych Użytkowników Serwisu nie powierza przetwarzania tych danych osobom trzecim. Dane te nie są i nigdy nie będą nikomu odsprzedawane.

4. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym Użytkownikom, ani innym podmiotom gospodarczym bez zgody Użytkownika.

5. Zgromadzone przez Operatora dane osobowe będą przetwarzane w celach:

- realizacji Usług, świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

- realizacji zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

- dostarczaniu Użytkownikom informacji, związanych z korzystaniem z Serwisu,

- komunikacji pomiędzy Użytkownikami, a Operatorem,

- wystawiania i przesyłania dowodów kupna/sprzedaży,

- rozpatrywania reklamacji,

- księgowych,

- weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin warunki i przepisy prawne.

6. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do Rejestracji Użytkownika i świadczenia Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Serwisu eKantorEuropa.pl.

7. Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Serwisu eKantorEuropa.pl jest dobrowolne.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przesyłania informacji marketingowych przez Operatora i inne podmioty z nim związane jest nieobowiązkowa.

9. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia i usunięcia.

10. W przypadku, gdyby podane w procesie Rejestracji przez Użytkownika dane osobowe stały się nieaktualne, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego dokonania ich aktualizacji.

11. W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych Użytkownika, gdy uległy one zmianie, Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług wobec Użytkownika.

12. Usunięcie danych osobowych przez Użytkownika z prowadzonego przez Operatora zbioru danych osobowych powoduje zablokowanie Konta Użytkownika.

13. Dane Użytkowników mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i nadzoru finansowego.

14. Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną.

 

§17  Ograniczenia odpowiedzialności

 

1. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy wykonania transakcji bez podania przyczyn, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub innych obowiązujących aktów prawnych. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

2. Operator, w związku z wdrożonymi procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych wyjaśnień, informacji lub danych, identyfikujących Użytkownika, pod rygorem skutków określonych §17 pkt 1.

 

§18  Zastrzeżenia

 

1. Operator ma prawo do zamknięcia Konto danego Użytkownika oraz prawo do odstąpienia od zrealizowania transakcji w przypadku:

a) podania fałszywych lub nieaktualnych danych osobowych podczas Rejestracji Konta Użytkownika,

b) niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w serwisie eKantorEuropa.pl albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych.

2. Operator ma prawo do odstąpienia od zrealizowania transakcji w przypadku:

a) stwierdzenia nieistniejących lub nierealnych odchyleń waluty publikowanych w Serwisie, spowodowanych z przyczyn niezależnych np. usterką systemu transakcyjnego,

b) zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie transakcji na normalnych (dotychczasowych) i przewidywalnych warunkach lub w przypadku, gdy nadmierna liczba Użytkowników zadysponuje sprzedaż/kupno określonej waluty po danym kursie, z czego Operator nie będzie się mógł wywiązać bez poniesienia istotnej straty,

c) wystąpienia siły wyższej, tj. w każdym przypadku spowodowanym zdarzeniem zewnętrznym, którego Operator nie mógł przewidzieć i nie miał możliwości zapobieżenia, przy czym za siłę wyższą uważa się również awarię elektronicznych systemów bankowych, z których Operator korzysta w procesie wymiany oraz dostarczania walut na rachunki Klientów oraz awarię systemu serwerowego.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności - siła wyższa. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

 

§19  Postanowienia końcowe

 

1. Operator umożliwia zadawanie pytań oraz składanie wniosków, związanych z działaniem Serwisu eKantorEuropa.pl poprzez następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@ekantoreuropa.pl

2. W przypadku wykrycia przez Operatora działalności Użytkownika, niezgodnej z prawem lub podejrzenia wykonywania takiej działalności, Operator zawiadomi o powyższym odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości.

3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy polskie, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§20  Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Operator Serwisu eKantorEuropa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu  w dowolnym momencie świadczenia Usług bez podania przyczyn.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w terminie podanym przez Operatora Serwisu, o których to zmianach Operator poinformuje na stronie internetowej Serwisu.

3. Brak akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika następuje poprzez zgłoszenie dokonane w Panelu Klienta i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Operatorem ze skutkiem natychmiastowym.

4. Operator Serwisu jest uprawniony do przerwania świadczenia Usług dla Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2013 r.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.58794.6109
Flaga USDUSD3.92503.9470
Flaga CHFCHF4.23664.2606
Flaga GBPGBP5.37505.3995
Flaga NOKNOK0.45350.4595
Flaga SEKSEK0.44840.4544
Flaga DKKDKK0.61450.6225
Flaga CZKCZK0.17790.1839
Flaga CADCAD3.09863.1326
Flaga AUDAUD2.84502.8790
2021-09-28 03:41:16
Kurs na żywo: włącz
*Ceny od 10000 jednostek
© 2013 eKantorEuropa.pl
kantor internetowy ekantor europa
zamknij