Regulamin

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

1. Operator - właściciel Serwisu eKantorEuropa.pl - Europa Exchange Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 6, 40–092 Katowice, prowadzący działalność kantorową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm.), będący usługodawcą usług opisanych w niniejszym Regulaminie. Posiada wpis do Rejestru REGON: 525926863 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 6343026315.

2. Serwis - serwis internetowy, prowadzony pod adresem: http://www.eKantorEuropa.pl, kierowany przez Operatora, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usługi wymiany walut online, których warunki świadczenia określone są w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu eKantorEuropa.pl

4. Usługi - usługi świadczone przez Operatora Serwisu eKantorEuropa.pl na rzecz Użytkowników, obejmujące składanie i realizację zleceń przeprowadzania transakcji wymiany walut online oraz wszelkie inne, bezpośrednio z nimi związane.

5. Biuro obsługi klienta – jednostka w strukturze organizacyjnej Operatora, której zadaniem jest obsługa Użytkownika, w tym między innymi udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do realizacji Umowy, umożliwiająca kontakt z Operatorem w dniach i godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu, w formie pisemnej na adres: Europa Exchange Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 6, 40-092 Katowice, telefonicznej pod numerem (+48) 530 469 194 i 32 307 308 1 lub mailowej na adres: kontakt@eKantorEuropa.pl.

6. Rejestracja - procedura założenia Konta Użytkownika w Serwisie eKantorEuropa.pl

7. Umowaumowa o świadczenie usług elektronicznych, dotyczących indywidualnych transakcji wymiany walut w ramach funkcjonalności Konta, zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zgodnie z procedurą rejestracji w Serwisie. Umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta Użytkownika.

8. Użytkownik – wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniająca warunki, określone w Regulaminie, która zaakceptowała jego postanowienia i dokonała Rejestracji w Serwisie, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika.

9. Beneficjent rzeczywisty – osoba fizyczna sprawująca nad Użytkownikiem kontrolę w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

10. Konto Użytkownika – konto ewidencyjne, udostępnione i przypisane każdemu Użytkownikowi
w wyniku procesu Rejestracji, prowadzone w Serwisie
eKantorEuropa.pl, umożliwiające mu poprzez Panel Klienta zarządzanie danymi oraz składanie dyspozycji wymiany walut online, w zakresie Usług świadczonych przez Operatora, po wprowadzeniu przez Użytkownika Loginu i Hasła.

11. Panel Klienta - część Serwisu, udostępniona Użytkownikowi w celu logowaniu się i zarządzania Kontem Użytkownika.

12. Login i Hasło - niepowtarzalne dane, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim, stanowiące kombinację liter, liczb lub symboli, wprowadzone przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie eKantorEuropa.pl, w celu dokonania jego bezspornej identyfikacji, umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika.

13. Adres e-mail Użytkownika - konto poczty elektronicznej, podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji, w ramach Konta Użytkownika.

14. Transakcja - wymiana waluty jednego państwa na walutę innego za pośrednictwem Serwisu eKantorEuropa.pl, przebiegająca bezpośrednio pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem.

15. Potwierdzenie transakcji - dowód kupna/sprzedaży waluty w formie rachunku, dostępny do pobrania i wydruku w Panelu Klienta oraz przesyłany drogą elektroniczną w formie odnośnika, na wskazany w Panelu Klienta Adres e-mail Użytkownika.

16. Przelew - transfer środków pieniężnych na rachunek bankowy.

17. Rachunek bankowy - rachunek bankowy, prowadzone dla Użytkownika, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez bank, posiadający siedzibę lub oddział na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którego posiadaczem lub pełnomocnikiem jest Użytkownik.

18. Czas Pracy Serwisu eKantorEuropa.pl - czas, obejmujący każdy Dzień Roboczy, od godziny 8.30 do godziny 16.50, w którym Serwis realizuje wskazane Usługi.

19. Dzień Roboczy – od poniedziałku do piatku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

20. Rezydenci - osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne, mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, a także polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

21. Nierezydenci - osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne, mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

22. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Ustawa z dnia
1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 z póżn. zm.), zwana dalej Ustawą.

23. Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne - – osoba fizyczna zajmująca takie stanowisko w rozumieniu przepisów Ustawy.

24. Transakcja Rejestrowana - transakcja ponadprogowa - transakcja, która podlega rejestracji, zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej Ustawą, ze względu na jej wartość, przekraczającą 15 000 Euro, również w przypadku, gdy jest przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter.

25. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie.

26. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

29. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europaejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

30. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm).

 

§2 Informacje ogólne

1. Serwis eKantorEuropa.pl jest bezpieczną formą wymiany walut przez Internet, działającą przy stacjonarnym Kantorze Wymiany Walut Europa Exchange Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 6, 40- 092 Katowice.

2. Operator świadczy usługi wymiany walut wskazanych na stronie internetowej Serwisu drogą elektroniczną, na warunkach określonych wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wymiana walut odbywa się za pośrednictwem rachunków bankowych należących do Użytkownika oraz rachunków bankowych.

3. Niniejszy Regulamin jest dokumentem obowiązującym wszystkich Użytkowników, ustanowionym na potrzeby świadczenia usług wymiany walut drogą elektroniczną przez Serwis, zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

4. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady funkcjonowania Serwisu,

b) sposób korzystania z Serwisu,

c) wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym  posługuje się Operator,

d) prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu,

e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis ekantoruropa.pl,

f) rodzaje, zakres i warunki Usług świadczonych drogą elektroniczną,

g) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

h) tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy. Regulamin może być w każdej chwili zapisany czy drukowany przez Użytkowników.

6. Każdy Użytkownik Serwisu w momencie Rejestracji jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do złożenia oświadczenia woli o akceptacji jego postanowień.

7. Poprzez akceptację Regulaminu, zakończenie procesu Rejestracji w Serwisie i założenie Konta Użytkownika, Użytkownik zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony, przy czym nie wskazuje się minimalnego okresu, na jaki zostaje zawarta.

8. Użytkownik oświadcza, że dane podane w toku procesu Rejestracji są prawdziwe.

9. Użytkownik nie może korzystać z usług Operatora anonimowo.

10. Każdy Użytkownik Serwisu eKantorEuropa.pl podczas korzystania z jego Usług, zobowiązuje się do działania zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i poszanowaniem praw własności intelektualnej oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz takich, których publikacja na stronie internetowej mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

11. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, z wyjątkiem kosztów związanych z realizacją przelewów, dokonywanych przez lub za pośrednictwem Operatora na rzecz lub zlecenie Użytkownika.

12. Korzystanie z Serwisu w innych celach niż kupno i sprzedaż walut drogą elektroniczną jest zabronione.

13. Nazwa Serwisu eKantorEuropa.pl, jego sposób działania, szata graficzna, oprogramowanie oraz baza danych podlegają całkowitej ochronie prawnej.
 

§3 Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora

1. W celu korzystania z Usług Serwisu eKantorEuropa.pl ytkownik winien posiadać:

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b) właściwy system operacyjny,

c) właściwą przeglądarkę internetową, obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript
oraz pliki cookie,

d) aktywne konto poczty elektronicznej: Adres email w celu odczytywania plików z potwierdzeniami transakcji,

e) telefon komórkowy w celu potwierdzania realizacji wybranych usług,

f) program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format) w celu odczytywania przesyłanych lub udostępnianych przez Operatora dokumentów.

2. Operator zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną, niezbędnych do korzystania z Usług.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Użytkownika do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis eKantorEuropa.pl na komputerze Użytkownika, którego będzie on używać małych plików tekstowych tzw. cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Serwis. Pliki te nie wpływają na konfigurację komputera Użytkownika, nie instalują czy deinstalują żadnych programów komputerowych bądź wirusów, nie są przetwarzane przez inne portale internetowe i w każdym momencie mogą zostać usunięte przez Użytkownika.

 

§4 Bezpieczeństwo korzystania z Serwisu

1. Hasło dostępu musi zawierać minimum 8 znaków, dużą i małą literę oraz cyfrę.

2. Operator zapewnia bezpieczeństwo działania systemu i podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo w komunikacji z Serwisem eKantorEuropa.pl.

3. Operator nie wysyła Hasła dostępu do Konta na Adres e-mail Użytkownika.

4. Operator nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o przekazanie hasła dostępu, a Użytkownik nie jest zobowiązany do jego przekazania Operatorowi.

5. w przypadku utraty hasła dostępu, Operator umożliwi Użytkownikowi, za pośrednictwem Serwisu lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, wyłącznie za pośrednictwem Serwisu, ustanowienie nowego hasła dostępu.

6. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła dostępu do Serwisu w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania go osobom trzecim

7. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem odbywa się poprzez zastosowanie połączenia szyfrowanego - bezpiecznego protokołu SSL z kluczem 256 bitowym, wymaganym dla instytucji finansowych Połączenie jest szyfrowane w celu uniemożliwienia dostępu do danych osobom nieupoważnionym.

 

§5 Zakres usług

1. Usługi pośrednictwa w wymianie walut online oraz inne z nimi związane, są świadczone przez Operatora Serwisu eKantorEuropa.pl zgodnie z Regulaminem, z zachowaniem należytej staranności i standardów bezpieczeństwa oraz poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Operator Serwisu świadczy Usługi pośrednictwa w wymianie walut drogą elektroniczną tzn. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne polecenie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych.

3. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu są dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

4. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie, ich udostępnienie danemu Użytkownikowi zależne jest od oświadczenia woli Użytkownika o akceptacji postanowień Regulaminu oraz jego pozytywnej identyfikacji.

5. Wymiana walut odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą rachunków bankowych, będących w posiadaniu Użytkowników i Operatora.

6. Do składania dyspozycji w zakresie wymiany walut Użytkownik korzysta z Panelu Klienta.

7. W ramach Serwisu Operator świadczy Usługi z zakresu wymiany walut, umieszczonych na tablicy kursów walut, udostępnionej na stronie Serwisu eKantorEuropa.pl.

8. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług w Serwisie odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą stron internetowych, w trybie elektronicznego świadczenia Usług.

9. Operator ma prawo do odmowy wykonania czynności, wskazanych w §5 ust. 1 i 2, jeżeli polecenie dyspozycji jest niezgodne z Regulaminem.

10. Operator ma prawo do odmowy wykonania czynności, wskazanych w §5 ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie braku zgodności z prawem.
 

§ 6 Rejestracja użytkownika

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług oferowanych przez Operatora w Serwisie odbywa się za pomocą strony internetowej Serwisu eKantorEuropa.pl.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony bez minimalnego okresu trwania.

3. Zawarcie z Operatorem umowy świadczenie usług następuje z chwilą ukończenia przez Użytkownika Rejestracji w Serwisie.

4. Rejestracja w Serwisie polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Serwisu przez podmiot dokonujący Rejestracji oraz złożeniu przez niego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

7. Rejestracja obejmuje podanie następujących danych:

a) wskazanie typu konta (prywatne, firma, kantor),

b) adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał przy logowaniu się do Panelu Klienta oraz odbierał wiadomości z Serwisu,

c) Hasła Użytkownika, które powinno zawierać minimum 8 znaków, dużą i małą literę oraz cyfrę,

e) potwierdzenia adresu email, o którym mowa w ppkt a poprzez odebranie e-maila aktywacyjnego wysłanego na ten adres i aktywacji Konta Użytkownika za pośrednictwem linka podanego w treści tego e-maila.

f) Zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.

8. Przystąpienie do korzystania z Usług Serwisu w pełnym zakresie wymaga uzupełnienia przez Użytkownika następujących danych osobowych na Koncie Użytkownika:

a) w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną:

- imię i nazwisko,

- obywatelstwo,

- PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,

- państwo urodzenia,

- seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

- adres zamieszkania,

- nazwa firmy, NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej -

w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

 

b) w przypadku Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

- nazwa firmy,

- forma organizacyjna,

- adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,

- NIP, a wprzypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru

i daty rejestracji.

 

c) dane identyfikacyjne osoby upoważnionej do działania w imieniu Użytkownika

- imię i nazwisko,

- obywatelstwo,

- PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,

- państwo urodzenia,

- seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby.

 

d) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego:

- imię i nazwisko,

- obywatelstwo,

- PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,

- państwo urodzenia,

- seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

- adres zamieszkania.

 

9. Operator dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz Beneficjenta Rzeczywistego poprzez potwierdzenie uzupełnionych na Koncie danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego z?ródła.

 

10. Operator dokonuje dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika poprzez sprawdzenie zgodności danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła pierwsza wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty.

 

11. W przypadku stwierdzenia wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także w przypadkach określonych w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Operator może stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, w tym związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości Użytkownika, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz Beneficjenta Rzeczywistego.

 

12. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 9-11, to jest gdy nie pozwoli ona na potwierdzenie autentyczności i zgodności danych, o których mowa w ust. 8, Użytkownik nie może korzystać z usług świadczonych w ramach Konta Użytkownika do czasu potwierdzenia autentyczności i zgodności tych danych, ponadto Operator może w takim przypadku rozwiązać Umowę z Użytkownikiem.

 

13. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:

- zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

- dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu;

- nformacje podane w formularzu rejestracyjnym oraz dane znajdujące się w trakcie korzystania
z Serwisu na Koncie Użytkownika są prawdziwe i zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;

- zapoznałem się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
a dane osobowe wymagane przez Operatora w celu zawarcia Umowy i świadczenia usług podaję dobrowolnie;

- zobowiązuję się korzystać z Serwisu zgodnie jego przeznaczeniem oraz z Regulaminem.

 

§7 Wpłata środków

1. Kupno/sprzedaż czy wymiana walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników, którzy w ustawieniach Konta Użytkownika wpisali poprawne dane dotyczące kont bankowych, z których będą korzystać przy wymianie walut w Serwisie.

2. Przelewy bankowe otrzymywane przez Operatora Serwisu z rachunków bankowych, innych niż te, o których mowa w pkt. 1 będą odsyłane nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku, z którego pieniądze będą zwracane.

3. W celu dokonania transakcji kupna/sprzedaży walut, Użytkownik jest zobowiązany do wpłaty środków, które pragnie wymienić na Rachunek bankowy, wskazany przez Operatora w Panelu Klienta, tytułem wskazanym przez Operatora.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wpłaty środków na inny, niż wskazany przez Operatora rachunek bankowy lub z innym niż wskazanym przez Operatora tytułem przelewu.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia powstałe po stronie banków, obsługujących Rachunki Użytkownika i Operatora.

6. Po dokonaniu przelewu Użytkownik jest zobowiazany do kliknięcia "potwierdzam przelew", co pozwoli na jego prawidłowe zaksięgowanie. Dokonanie przelewu bez kliknięcia "potwierdzam przelew" uniemożliwi jego zaksiegowanie.

7. Użytkownik w każdej chwili może wycofać środki, które przelał na rachunek bankowy Operatora.

8. Środki zwracane są do końca kolejnego dnia roboczego, po zleceniu zwrotu przez Uzytkownika. Kwota zwracanych środków nie może być mniejsza, niż 10 PLN i może być pomniejszona o prowizję bankową.
 

§8 Wymiana Walut

1. W ramach Serwisu eKantorEuropa.pl Operator świadczy Usługi z zakresu wymiany walut:

a) wymiana waluty PLN na EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, AUD.

b) wymiana waluty EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, AUD na PLN.

c) minimalna kwota transakcji to 100 jednostek danej waluty.

d) kursy na tablicy głównej dla walut: EUR, USD, CHF. GBP, CAD, AUD dotyczą wymiany od 10 000 jednostek. 

e) kursy na tablicy głównej dla walut: NOK, SEK, DKK dotyczą wymiany od 50 000 jednostek.

f) kursy na tablicy głównej dla waluty CZK dotyczą wymiany od 100 000 jednostek.

g) kursy walut poniżej progów wymienionych w pkt. 1d, 1e, 1f można sprawdzić w kalkulatorze korzyści.

2. Warunkiem wymiany walut w Serwisie jest zdefiniowanie w Panelu Klienta co najmniej dwóch rachunków bankowych, będących w posiadaniu Użytkownika, z których jeden musi być rachunkiem prowadzonym w złotych polskich, kolejne muszą być prowadzone w walutach, które mają być przedmiotem wymiany. Rachunki podane przez Użytkownika w Panelu Klienta muszą być prowadzone przez bank lub oddział banku, mający siedzibę na terytorium Polski. Kantor dokonuje przelewów oraz zwrotów wyłacznie do banków posiadajacych siedzibę na terytorium Polski.

3. Od momentu otrzymania potwierdzenia zaksięgowania wpłaty przez Operatora Serwisu, Użytkownik może dokonać transakcji, której wartość nie przekroczy wysokości środków przez niego wpłaconych.

4. Zlecenie zakupu/sprzedaży walut zostanie zrealizowane po potwierdzeniu w Panelu Klienta przez Użytkownika dokonania dyspozycji wymiany walut.

5. Transakcje kupna/sprzedaży walut są realizowana po kursie, widocznym na tabeli kursów, dostępnej na stronie Serwisu eKantorEuropa.pl w momencie potwierdzenia przez Użytkownika dokonania dyspozycji.

6. Po dokonaniu transakcji wymiany Operator przelewa kupione/sprzedane środki pieniężne na konto bankowe, zdefiniowane przez Użytkownika w Panelu Klienta.

7. Po dokonaniu operacji wymiany Operator przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną dowód kupna/sprzedaży waluty.

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czas składania dyspozycji wymiany walut, czyli czas dostępności Serwisu nie jest tożsamy z czasem pracy Serwisu. Transakcje mogą być dokonywane codziennie w godzinach od 8.30 do 16.50.

Transakcje zostaną rozliczone nie później, niż w następnym dniu roboczym.

9. Transakcje wymiany waluty zawarte w Serwisie eKantorEuropa.pl są nieodwracalne dla każdej ze stron. Użytkownik można jedynie zlecić transakcję odwrotną, czyli kupić/sprzedać wcześniej kupioną/sprzedaną walutę, co jednak może spowodować stratę finansową Użytkownika z uwagi na różnice kursowe.

10. Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.

 

§9 Dowody kupna i sprzedaży walut

1. Operator jest zobowiązany do przekazywania Użytkownikowi dowodu kupna/sprzedaży walut dla każdej transakcji, dokonanej w Serwisie eKantorEuropa.pl.

2. Użytkownik, akceptując Regulamin wyraża zgodę na wysyłanie dowodów kupna/sprzedaży drogą elektroniczną.

3. W związku z §9 ust. 1 i ust. 2 Operator generuje rachunki z tytułu świadczonych przez siebie Usług w formie elektronicznej i dostarcza je Użytkownikowi automatycznie po każdej zawartej transakcji na Adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

4. Operator na życzenie Użytkownika może wysyłać dowody kupna/sprzedaży walut w formie papierowej, drogą pocztową (na terenie Polski) na adres korespondencyjny, podany przez Użytkownika w Panelu Klienta, w terminie siedmiu dni od momentu zawarcia transakcji, pobierając przy tym kwotę 7 zł. (słownie: siedem złotych) z konta Użytkownika na pokrycie kosztów, związanych z przesyłką pocztową.
 

§10 Transakcje Rejestrowane - ponadprogowe

1. W przypadku Transakcji o wnowartości powyżej15 000 Euro Użytkownik ma obowiązek uzupełnić dane osobowe w Panelu Klienta, zgodnie ze wskazaniami programu oraz przesłać na kontakt@eKantorEuropa.pl skan swojego dowodu osobistego w celu weryfikacji tych danych.

2. W przypadku zlecenia realizacji Transakcji o wartości powyżej 15 000 Euro, przeliczonej według obowiązującego w chwili wymiany kursu średniego NBP, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Serwis eKantorEuropa.pl ma obowiązek weryfikacji - sprawdzenia i potwierdzenia danych osobowych Użytkownika. Procedura taka jest przeprowadzana jednorazowo, przy pierwszej Transakcji Rejestrowanej oraz przy każdej zmianie danych identyfikacyjnych Uzytkownika.

3. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych, podanych przez Użytkownika podczas procesu rejestracji innymi, dostępnymi sposobami.

4. W przypadku niewypełnienia obowiązków wskazanych w § 10 pkt 1 Operator nie zrealizuje Transakcji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem na Adres e-mail Użytkownika, zdefiniowany w Panelu Klienta.

5. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji, także w kwocie mniejszej niż 15 000 Euro, bez podania przyczyn, jeżeli będzie to wynikało z realizacji procedur wynikających z Ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy. Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.

6. Operator ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotowej transakcji czy scanów dokumentów rejestracyjnych, w przypadku konta firnowego.

7. W przypadku Transakcji o wartośći równej 15 000 Euro użytkownik ma obowiązek uzupełnić dane osobowe w Panelu Klienta, zgodnie ze wskazaniami programu oraz przesłać na kontakt@eKantorEuropa.pl scan Swojego dowodu osobistego w celu weryfikacji tych danych - transakcja taka nie podlega rejestracji - zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Serwis eKantorEuropa.pl ma obowiązek weryfikacji - sprawdzenia i potwierdzenia danych osobowych Użytkownika.

8. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy Rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą danych, o których mowa w §6 ust. 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość tych danych oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany.

9. Operator wyjaśnia, że jest prawnie zobowiązany do ustalania, czy Użytkownik lub jego beneficjent ezeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. W tym celu Operator przyjmuje od Użytkownika oświadczenie w formie elektronicznej, w którym Użytkownik lub jego beneficjent rzeczywisty stwierdza, że jest bądz? nie jest osobą zajmującą takie stanowisko, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

10. Świadczenie przez Operatora usług wymiany walut na rzecz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne uzależnione jest od uprzedniej zgody wyrażonej przez kadrę kierowniczą Operatora, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także od przedłożenia dokumentów i złożenia wyjaśnień, co wiąże się ze stosowaniem przez Operatora, w ramach utrzymywania stosunków gospodarczych lub realizowania transakcji, odpowiednich środków w celu ustalenia źródła majątku Użytkownika i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Użytkownika.

11. Operator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji dotyczących beneficjenta rzeczywistego wymaganych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

12. Operator jest uprawniony do żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zmiany danych zgłaszanych przez Użytkownika.

 

§11 Opłaty

1. Operator nie pobiera żadnych opłat za rejestrację, założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie eKantorEuropa.pl.

2. Operator nie pobiera żadnych prowizji od dokonywanych transakcji.

3. Użytkownik dokonując przelewu walutowego, powinien go wykonać tylko i wyłącznie na wskazany przez Operatora przy zlecaniu wymiany rachunek bankowy w opcji, w której Użytkownik, jako zleceniodawca przelewu ponosi koszty bankowe przelewu.

4. W przypadku nie zachowania procedury, o której mowa w §11 pkt 3, Operator zaksięguje na Koncie Użytkownika faktycznie otrzymaną kwotę, pomniejszoną o opłaty i prowizję pobrane przez bank.

5. Użytkownik przy dokonywaniu dyspozycji wpłaty lub wymiany walut jest zawsze informowany o wysokości kosztów, którymi zostanie obciążony przez Operatora.

6. Operator w przypadku wystąpienia opłaty bankowej - obciążenia rachunku bankowego z tytułu otrzymania przelewu od Użytkownika, pomniejszy wpłaconą przez Użytkownika kwotę o wartość opłaty czy prowizji.

 

§12 Błędy podczas wykonywania transakcji

1. Jeżeli w wyniku błędu Operatora lub na skutek awarii tablicy z kursami walut, Użytkownik dokonał wymiany walut w oparciu o nierealne notowania kursów walut, transakcja taka zostanie anulowana, a Użytkownik zwróci natychmiast po wezwaniu do zwrotu środki, wynikające z wykonania tej transakcji Operatorowi.

2. Jeżeli w wyniku przyczyn technicznych lub na skutek błędu, Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę wyższą niż wynikającą z prawidłowo przeprowadzonej transakcji, Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Operatorowi nadpłatę z błędnej transakcji, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania przez Operatora wezwania do zwrotu nadpłaty na adres email Użytkownika.

3. Jeżeli w wyniku przyczyn technicznych lub na skutek błędu, Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę niższą niż wynikającą z poprawnie przeprowadzonej transakcji w Serwisie, wówczas Operator jest zobowiązany dopłacić Użytkownikowi niedopłatę z błędnej transakcji, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania reklamacji z wezwaniem do dopłaty.

 

§13 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane z jego naruszeniem.

2. Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji w terminie do 7 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji oraz szczegółowo opisać powód reklamacji.

3. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@eKantorEuropa.pl , lub pisemnie na adres siedziby Operatora, za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:nazwisko i imię Użytkownika; kwotę i datę transakcji, której dotyczy reklamacja; adres korespondencyjny lub Adres e-mail.

4. Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się datę przyjęcia, wskazaną w potwierdzeniu wiadomości, wysłanej na Adres e-mail wskazanej poczty.

5. Jeżeli informacje zawarte w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, Użytkownik przed rozpatrzeniem reklamacji zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem braku rozpatrzenia reklamacji.

6. Operator rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania lub w przypadku konieczności uzupełnienia informacji przez Użytkownika w terminie do 30 dni od momentu uzupełnienia danych, zawartych w reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesyłana na Adres e-mail, przypisany do Konta danego Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do przesłania odpowiedzi na inny, wskazany przez Użytkownika składającego reklamację adres e-mail, nieprzypisany do Konta Użytkownika lub na wskazany przez niego adres pocztowy.

8. Reklamacje, wynikające z nieznajomości Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa nie będą rozpatrywane.

9. Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeżeli Użytkownik nie prześle reklamacji przed upływem 14 dni od momentu wystąpienia okoliczności, będących jej podmiotem.

10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

11. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym procedury rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje na temat tego trybu rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§14 Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyn rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem Serwisu eKantorEuropa.pl.

2. Umowa nie może zostać rozwiązana do momentu zakończenia wszelkich transakcji i rozliczenia operacji finansowych między Użytkownikiem, a Operatorem Serwisu.

3. Użytkownik dokonuje wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem Serwisu poprzez Panel Klienta.

4. Po rozwiązaniu umowy, Operator Serwisu usuwa Konto Użytkownika oraz wszystkie dane, identyfikujące Użytkownika.

 

§15 Własność intelektualna

1. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie eKantorEuropa.pl materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.

2. Zabrania się rozprowadzania, przesyłania, zmieniania, zamieszczania i wykorzystywania zawartości stron internetowych Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych.

3. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Operatora. Wszystkie znaki towarowe i materiały, znajdujące się na stronach Serwisu są chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora.

 

§16 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu eKantorEuropa.pl w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Patryk Rybak, prezes Europa Exchange Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 6. Posiada wpis do Rejestru REGON: 525926863 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 6343026315.

2. Administrator danych osobowych Użytkowników Serwisu nie powierza przetwarzania tych danych osobom trzecim. Dane te nie są i nigdy nie będą nikomu odsprzedawane.

3. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym Użytkownikom, ani innym podmiotom gospodarczym bez zgody Użytkownika.

4. Zgromadzone przez Operatora dane osobowe będą przetwarzane w celach:

- realizacji Usług, świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

- realizacji zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

- dostarczaniu Użytkownikom informacji, związanych z korzystaniem z Serwisu,

- komunikacji pomiędzy Użytkownikami, a Operatorem,

- wystawiania i przesyłania dowodów kupna/sprzedaży,

- rozpatrywania reklamacji,

- księgowych,

- weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin warunki i przepisy prawne.

5. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do Rejestracji Użytkownika i świadczenia Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Serwisu eKantorEuropa.pl.

6. Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Serwisu eKantorEuropa.pl jest dobrowolne.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przesyłania informacji marketingowych przez Operatora i inne podmioty z nim związane jest nieobowiązkowa.

8. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia
i usunięcia.

9. W przypadku, gdyby podane w procesie Rejestracji przez Użytkownika dane osobowe stały się nieaktualne, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego dokonania ich aktualizacji.

10. W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych Użytkownika, gdy uległy one zmianie, Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług wobec Użytkownika.

11. Usunięcie danych osobowych przez Użytkownika z prowadzonego przez Operatora zbioru danych osobowych powoduje zablokowanie Konta Użytkownika.

12. Dane Użytkowników mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i nadzoru finansowego.

13. W związku ze świadczeniem w Serwisie usług wymiany walut Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO.

 

§17 Ograniczenia odpowiedzialności

1. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy wykonania transakcji bez podania przyczyn, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub innych obowiązujących aktów prawnych. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

2. Operator, w związku z wdrożonymi procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych wyjaśnień, informacji lub danych, identyfikujących Użytkownika, pod rygorem skutków określonych §17 pkt 1.

 

§18 Zastrzeżenia

1. Operator ma prawo do zamknięcia Konto danego Użytkownika oraz prawo do odstąpienia od zrealizowania transakcji w przypadku:

a) podania fałszywych lub nieaktualnych danych osobowych podczas Rejestracji Konta Użytkownika,

b) niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w serwisie eKantorEuropa.pl albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych.

2. Operator ma prawo do odstąpienia od zrealizowania transakcji w przypadku:

a) stwierdzenia nieistniejących lub nierealnych odchyleń waluty publikowanych w Serwisie, spowodowanych z przyczyn niezależnych np. usterką systemu transakcyjnego,

b) zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie transakcji na normalnych (dotychczasowych) i przewidywalnych warunkach lub w przypadku, gdy nadmierna liczba Użytkowników zadysponuje sprzedaż/kupno określonej waluty po danym kursie, z czego Operator nie będzie się mógł wywiązać bez poniesienia istotnej straty,

c) wystąpienia siły wyższej, tj. w każdym przypadku spowodowanym zdarzeniem zewnętrznym, którego Operator nie mógł przewidzieć i nie miał możliwości zapobieżenia, przy czym za siłę wyższą uważa się również awarię elektronicznych systemów bankowych, z których Operator korzysta w procesie wymiany oraz dostarczania walut na rachunki Klientów oraz awarię systemu serwerowego.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności - siła wyższa. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

 

§19 Postanowienia końcowe

1. Operator umożliwia zadawanie pytań oraz składanie wniosków, związanych z działaniem Serwisu eKantorEuropa.pl poprzez następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@eKantorEuropa.pl

2. W przypadku wykrycia przez Operatora działalności Użytkownika, niezgodnej z prawem lub podejrzenia wykonywania takiej działalności, Operator zawiadomi o powyższym odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości.

3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy polskie, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§20 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Operator Serwisu eKantorEuropa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie świadczenia Usług bez podania przyczyn.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w terminie podanym przez Operatora Serwisu, o których to zmianach Operator poinformuje na stronie internetowej Serwisu.

3. Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora o każdej zmianie Regulaminu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

4. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia zmian w życie, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.

5. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia przez Operatora zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

6. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa oraz w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionego podejrzenia w tym zakresie, Operator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi, zablokowania jego konta oraz wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. W przypadku zakończenia Umowy wszelkie środki pieniężne pochodzące z wymiany walut lub z wpłat nieużytych do wymiany walut zostaną bezzwłocznie wypłacone na właściwe Rachunki bankowe Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących uprzedniej weryfikacji tych rachunków oraz z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Operator będzie zobowiązany wstrzymać wypłatę takich środków na podstawie przepisów prawa.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2023 roku.

 

 

Kursy walut

kupnosprzedaż
EUREUR4.26544.2912
USDUSD3.91773.9437
CHFCHF4.40354.4335
GBPGBP5.06635.0953
NOKNOK0.35520.3631
SEKSEK0.36190.3709
DKKDKK0.56850.5785
CZKCZK0.16630.1723
CADCAD2.83842.8816
AUDAUD2.59512.6238
2024-07-22 22:41:16
Kurs na żywo: włącz
*Ceny od 10000 jednostek
© 2013 eKantorEuropa.pl
kantor internetowy ekantor europa
zamknij